Non-Invasive Archaeological Research Projects

Non-invasive Archaeological Research Projects /

Tionscadal Seandálaíocht Neamh-ionrach

 

The Longford Heritage Office, funded by the Heritage Council, are undertaking a series research projects to survey elements of Longford's archaeological heritage using non-invasive and non-destructive techniques. These geophysical techniques include high-resolution aerial surveys, and below-ground surveys using electrical and magnetic resistance. The purpose of these projects was to provide us with information, no longer visible above-ground, about the historical construction and appearance of our monuments.

Tá Oifig Oidhreachta Chontae Longfoirt, le maoiniú ón Comhairle Oidhreachta, ag tabhairt faoi tionscadail taighde chun eolas a bhaint amarch ar oidhreacht seandálaíochta Chontae Longfoirt, ag úsail teicníocht neamh-ionrach agus neamh-scriosach. Baineann na teicníocht seo úsáid ó aershuirbhéireachta, agus ó suirbhéireacht faoin-talún ag úsáid friotaíocht leictreach agus maighnéadach. Is é cuspóir an na tionscadamh seo ná eolas a bhaint amach, nach bhfuil le feiceáil os cionn talún, faoi tógáil agus cumadh stairiúil ár séadchomharthaí.

 

Motte-and-Bailey Castles / Caisleáin Móta-agus-Bábhún

In 2012, a team from NUIG with Dr. Kieran O'Conor and Dr. Paul Naessens looked at a selection of Anglo-Norman motte-and-bailey castle sites in the county. This was to determine the influence - if any - being a frontier location at the edge of the Anglo-Norman occupation had on the construction of castles in Longford. More information is available on this from the side-bar to the left; alternatively click here to download the report

I 2012, bhreathnaigh foireann ó OÉ Gaillimh, le Dr. Kieran O'Conor agus Dr. Paul Naessens, ar cuid caisleáin móta-agus-bábhún ó ré na nAngla-Normannach san chontae. Bhí sé seo chun aimsiú aon tionchar a bhí ag suíomh an chontae ag imeall forghabháil Angla-Normannach, ar tógail na caisleáin i Longfoirt. Tá níos mó eolas le fáil ar seo ar taoibh na láimhe clé, nó is féidir an tuarascáil a íoslódáil anseo (Béarla).

 

Cistercian Monasteries / Mainistreacha Cistéirseacha

In 2015, the same team turned its attention to monastic settlements in the county, specifically the Cistercian Abbeys at Abbeylara and Abbeyshrule, again to determine if circumstances of foundation and location had any effect on the development of these sites. Augustinian houses at Saints Island and Abbeyderg were also reviewed as a comparison. This research is ongoing and shall be published here once complete.

I 2015, thug an foireann céanna faoi tionscadal faoi suíomh mainistreach san chontae, go háraithe na mainistreacha Cistéirseacha ag Mainistir Leathrátha agus Mainistir Shruthla. Arís ba é cuspóir an tionscadamh ná fáil amach an raibh aon tionchar ag suíomh an chontae ag an ám sin ar tógáil na mainistreacha.  Breathnaíodh ar tithe Agaistíneach or Oileán na Naomh agus ag Mainistir Dhearg mar comparáid. Beidh on toighde ar fáil anseo nuair a bheidh sé réadh.

----------------------------------------------------------------------